strategiese-bestuur

Strategiese bestuur

Ons verwesenlik ons doelstellings van ekonomiese waardeskepping, maatskaplike- en omgewingsverantwoordelikheid, deur bestuurstandaarde en innoverende denke wat werknemers in staat stel om pligsgetrou en eerlik hul werk te doen, produktiwiteit te verhoog en inkomstegroei te verseker. Verder skep ons voordelige en billike verhoudinge met ons kliënte.

Die oop sisteem benadering

Ons het teruggekeer na eerste beginsels en die vraag gevra: hoekom is natuurlike ekosisteme so volhoubaar en industriёle sisteme so dikwels nie? Die algemene opvatting is dat dit tegnologie se skuld is – is dit dan nie tegnologie wat verantwoordelik is vir besoedeling, hulpbronuitputting en talle sosiale probleme nie? Maar waar sou ons wees sonder die tegnologie? Dit blyk dat tegnologie self eintlik nie die sondebok is nie, maar eerder die manier hoe dit aangewend word en die filosofie daaragter.

Vir meeste mense het tegnologie en die winsgedrewe, natuur-vyandige filosofie daarvan al sinoniem geword. Maar dit is nie noodwendig so nie.

Die verskil word duidelik wanneer ons ʼn natuurlike, lewende sisteem (byvoorbeeld die menslike liggaam of ʼn ekosisteem) vergelyk met ʼn meganistiese fabrieksisteem. Die twee sisteme se opset verskil drasties en dit het nie te doen met die tegnologie nie (lewende goed bestaan tog ook uit hul eie “tegnologie”), maar met die sisteem se ontwerp:

Oop (lewende) sisteem Geslote (meganistiese) sisteem
Aanpasbaar, veranderend Aangepas, gefikseerd
Groei, in wording, onomkeerbaar Prosesse herhalend, omkeerbaar
Op toekoms gerig In verlede gebaseer
Soek kontak en interaksie Selfgesentreerd
Prosesse word horisontaal bestuur en gereguleer deur interaksie Prosesse word vertikaal bestuur deur sentrale beheer

Dit is duidelik hoekom oop, lewende sisteme aanpasbaar en dus volhoubaar is – hulle reageer sinvol op die omgewing. Die antwoord vir volhoubare boerdery moet daarin lê dat ons die nodige tegnologie onderwerp aan die bedryf van ʼn oop sisteem.

In die strategie en bestuursopset van ZZ2 het die oop sisteem benadering neerslag gevind in die sogenaamde “Metastrategie”. Ons is bewus van ons sisteem se vier hoofdrywers (volgens Aristoteles): doel; ontwerp; bedryf en middele, en die intense regulerende interaksies wat tussen hierdie aspekte nodig is. Ons verstaan die verhouding tussen sub-sisteme en suprasisteme, en ons rol in die sosiale, ekonomiese en ekologiese suprasisteme waarin ons subsisteem-spelers is. Ons gebruik die beste informasietegnologie en bestee baie aandag aan kommunikasie om ook ons eie subsisteme in balans en harmonie te hou – “omsetters” soos produksie, verpakking en bemarking. Sensitiwiteit tussen ons subsisteme onderling is die sleutel tot effektiwiteit; sensitiwiteit teenoor suprasisteme buite ons is die sleutel tot aanpassing en oorlewing. Ons gebruik die “Balanced Scorecard/Strategy Map” – konsepte van Kaplan & Norton as ʼn nuttige raamwerk om ons sisteembeplanning te orden.

ZZ2 se doel as oop sisteem is om waarde vir al ons belanghebbers te skep. In die eerste plek natuurlik deur die lewering van kwaliteit landbouprodukte aan ons kliёnte – ons primêre suprasisteem.

Maar ons wil ander belanghebbers (werknemers, omliggende gemeenskappe, die owerhede, medeboere, markagente, verskaffers en aandeelhouers) ook sensitief en interaktief van waarde voorsien.

Ons wil ons bedryf so ontwerp en strategiseer dat ons ZZ2 so nuttig (waardeskeppend) en onmisbaar as moontlik maak vir hierdie groter mens-sisteme waarbinne ons opereer, want dit is volhoubare oorlewing. Buite-om menslike sisteme lê die nog groter natuursisteem van die lewende planeet, en dié is eintlik ons hoof belanghebber. Al ons interaksies met mense en die natuur is gemik daarop om antagonisme te vervang met simbiose. Ons glo dat ons weldeurdagte etiese kode ook ʼn rasionele resep vir volhoubaarheid in die landbou is.

Omsetters van Waarde

omsettersvanwaarde

Afdelings

ZZ2 bestaan uit verskeie afdelings wat ondersteunend is tot die groter ZZ2 sisteem en al hierdie afdelings werk saam tot ‘n groter doel, naamlik optimale produksie, verpakking en bemarking.

PRODUKSIE, VERPAKKING & BEMARKING

INGENIEURS,
WERKSWINKELS,
VERVOER

KORPORATIEWE
DIENSTE

LANDBOUKUNDIGES

MENSLIKE
HULPBRONNE

NAVORSING &
ONTWIKKELING

FINANSIES, AANKOPE,
ADMIN &
INLIGTINGSTEGNOLOGIE

BEMARKING